Skip to main content

E-Musikk

(English version below)


Elev utforsker hvordan man kan spille piano med øynene. Når han ser på en tangent, spiller den tonen.  

E-Musikk er en musikkprogramvare som kan fungere som et øye- eller bryterstyrt musikkinstrument. 
E-Musikk inneholder et bibliotek med cirka 170 sanger fra ulike genre, og som passer ulike aldersgrupper. I tillegg kan man utforske enkel komponering med komponeringsmaler, lytte til eller fremføre musikkhistorieforedrag med lydeksempler og opplest tekst, og utforske instrumenter, skalaer og hvordan man spiller med standard notasjon.  

Kort presentasjon av hvordan man kan spille med E-Musikk: 
https://youtu.be/k9IXZhRyx-Y 

Elever fra SKUG-senteret og workshops med SKUG synger og spiller med øye- og bryterstyring: 
Med øyestyring kan man se på knapper på skjermen for å spille eller synge enkelttoner eller fraser som er lagt inn i hver knapp. De som spiller med bryter, trigger musikken i hver knapp hver gang de trykker på bryteren. Slik kan man for eksempel synge en sang frase for frase, eller improvisere på et fargekeyboard på skjermen: 
https://youtu.be/cn8WJeD5IGc 


E-Musikk Startmeny med de fire hoveddelene. 

E-Musikk er utviklet ved SKUG-senteret i Tromsø, med støtte fra Utdanningsdirektoratet (Udir).  
Her har prosjektgruppa og referansegruppa møte i Tromsø den 24. mars 2020:  
Prosjektgruppa og referansegruppa er samlet i Tromsø:  
Einar Berg-Olsen (SKUG), Bjarne Isaksen (Universitetet i Sørøst-Norge), Tim Anderson (SKUG),  
Elin Skogdal (SKUG), Mia Sveli Johnsen (skoleelev), Anne Wagnild (Spesialpedagog Mortensnes skole/ Trudvang barnehage), Elisabeth Mentzoni (Statped). 

E-Musikkaktiviteter januar 2020 til april 2022

Hvem kan spille med E-Musikk som instrument 

E-Musikk passer spesielt godt som instrument for de som bruker Alternativ og Supplerende Kommunikasjon, og/eller som har mulighet til å lære å bruke enten bryter(e) eller øyestyring.  
Målet er at alle som prøver å spille med øye- eller bryterstyring for første gang skal føle at de lykkes, og opplever at de kan spille selvstendig. For å få til dette har E-Musikk flere hjelpefunksjoner, for eksempel kan frasene i en sang organiseres i en rekkefølge, der man bare ser én og én knapp på skjermen. For en nybegynner kan knappene være veldig store og ha fine bilder, symboler eller farger.  

Etter hvert som musikerne øver, blir bedre og ønsker mer kontroll, kan man slå av støttefunksjoner og for eksempel gå over til mindre knapper med tekst, tall, og note- og akkordnavn. 

Synge med E-Musikk

I skole og barnehage brukes det mye sang i musikkundervisning, samlinger, forestillinger og tverrfaglig undervisning. Vi har derfor laget et ganske stort utvalg av sanger der det er gjort opptak av sangfraser. Den som synger kan «låne» en stemme som de styrer med øye- eller bryterstyring, og med sin stemme kan de delta i sangbaserte aktiviteter sammen med de andre elevene. På denne videoen kan dere høre hvordan man kan være vokalist i et band med øyestyring:  https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU 

Spille instrumentalmusikk med E-Musikk  

E-Musikk har også mange instrumental-sanger og spillestemmer. Man kan spille soloer med små fraser eller improvisere på instrumenter som for eksempel piano, harpe eller fargekeyboard (tangentene har farger).  
Man kan også spille akkorder og kompe andre som spiller eller synger en sang. E-Musikk har et akkordbibliotek, så det er ganske enkelt å lage sine egne akkord-spillestemmer. Når man spiller akkorder med øyestyring, kan man ha alle akkordene i en sang på skjermen og så fritt velge den riktige akkorden selv, eller still inn E-Musikk til å bare vise én akkord på skjermen, mens en hjelper bruker tastatur for å velge den riktige akkorden (f.eks. G – G-dur, A – a-moll osv), må musikeren spille akkorden ved å se på den, eller trigge den med en bryter. 

Lage eget materiale i E-Musikk 

All musikk som finnes i biblioteket kan redigeres, men for å gjøre dette trenger man å bruke tastatur og mus. Man kan for eksempel endre størrelse og posisjon på knapper, legge inn egne bilder, tekst og lyder. Hvis det er ønskelig å spille etter et annet fargesystem enn det E-Musikk har brukt (Figurenotes), så er det også enkelt å endre farge på knappene.  

Hvis man vil lage helt egne sanger, så er det mulig å gjøre lydopptak, eller laste inn egne lydfiler (wav), eller man kan koble til et MIDI-keyboard og spille inn den musikken man ønsker i den enkelte knappen. Biblioteket i E-Musikk inneholder også et stort utvalg av bilder, lyder og MIDI-klipp som man kan bruke for å lage nye sanger.  

Nytt materiale kan også bestå av tekst og/eller opplest tekst, slik at man også kan bruke E-Musikk i andre fag enn musikk, der man ønsker å kombinere tekst, lyd, bilder og musikk. For eksempel kan disse kombineres i et foredrag der eleven beskriver landet.   


Sangen er delt opp i fraser, og én og én knapp vises etter hverandre med én frase i hver knapp. Når eleven ser på knappen, spilles frasen i den knappen.  

Hvordan kan man få prøve E-Musikk 

Det er mulig å søke om å få E-Musikk som aktivitetshjelpemiddel fra NAV Hjelpemiddelsentralen,  
men det er også mulig å laste ned en prøveversjon av E-Musikk som vil fungere i 90 dager.  
Kom i gang med E-Musikk

E-Musikk kjører på PC eller nettbrett med Windows. Dette inkluderer de fleste øyestyringsmaskiner, f.eks. Tobii Dynavox, Grid Pad og Rolltalk.  

Ta gjerne kontakt med SKUG-senteret for mer informasjon elin.skogdal@tromso.kommune.no 

Ta gjerne en titt på videoer med elever som spiller, da de er de aller beste til å vise hvordan man kan skape god musikk med øye- og bryterstyring: 

 1. Elev spiller «Hode, skulder, kne og tå» på øving og med venninner fra klassen: 
  https://www.youtube.com/watch?v=-u-Sb5Z5s9o&t=10s 
 2. «Vise ved vintersolkverv» spilt med hodebryter: 
  https://www.youtube.com/watch?v=Jj1cyMFxDoc&t=10s 
 3. Elev synger bursdagssangen:  
  https://youtu.be/rn2L0wy90Fw 
 4. Fireåring synger Lille Bolla Bølla: 
  https://youtu.be/yQdrUqvpcCk 
 5. Skoleprosjekt verdensrom – en fjerdeklasse laget ord, lyder og musikk om verdensrommet: 
  https://youtu.be/FFe7n68DjBk 
 6. Synge «Splitter pine» med øyestyring: 
  https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU 
 7. Test av hvordan man kan komponere i E-Musikk 
  https://youtu.be/g4uyFJpRvhg 
 8. SKUG-konsert med øyestyrt «Johnny på knappefabrikk» 
  https://youtu.be/d2eQO4CsOO0 

English version

E-Musikk

Play and learn about music using eyes or switches

A pupil exploring playing the piano with his eyes - when he looks at a key, it plays.  

E-Musikk is music software that acts as an eye- or switch-controlled musical instrument. It includes a library of approximately 200 songs of various kinds, suitable for a wide variety of age groups. In addition, one can explore simple composing activities, listen to or perform music history lectures with audio examples and text spoken aloud, and explore musical instruments, scales and standard notation

Pupils at the SKUG centre can sing and play with eye and switch control: With eye control, they can look at buttons on the screen to play or sing single notes, chords or phrases contained within each button. Or, using a switch trigger, they can play the music in each button in turn, each time they press the switch.

This video starts (first 20 seconds) with a young girl saying (in Norwegian) how much she loves playing with her eyes. You then see her and other young people playing different kinds of music in various ways:  https://youtu.be/cn8WJeD5IGc
 

E-Musikk’s 'Home’ menu with the four main activities

Who can play with E-Musikk as an instrument?

E-Musikk is particularly suitable as an instrument for people who use AAC (Alternative and Augmentative Communication), and/or who can learn to use switch- or eye-control. The aim is that everyone who tries to play for the first time should feel that they are succeeding, and experience being able to play independently.

To achieve this, E-Musikk has several assistive functions - for example, the phrases of a song can put in an order, where you can only play or see a single button at a time. For a beginner, buttons can be very large and have interesting pictures, symbols or colors.

As students practice, get better, and want more control, they can turn off some of these support functions, and/or change the size of buttons, and have text, numbers, or note names.

Singing with E-Musikk

In schools and kindergartens, singing is used a lot in music lessons, assemblies, performances and interdisciplinary teaching. We have therefore created many songs in which each phrase has been recorded by a singer, and put into a button shown on the screen. A player can then ‘borrow’ a singing voice which they can control with eyes by looking at button phrases, or via switches. With this voice they can participate in song-based activities together with the other students.

In this video you can see and hear how to be a vocalist in a band with eye-control: 

https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU

There are more singing videos below.

Play instrumental music with E-Musikk

E-Musikk also has many instrumental songs and playing parts. You can play solos with small phrases or improvise with on-screen instruments such as piano or harp, or a ‘colour keyboard’ with a different coloured key for each pitch. You can also play chords and accompany others who are playing or singing a song. E-Musikk has a chord library, so it is quite easy to create your own chord playing parts. When playing with eye-control, you can either have all the chords of a song on the screen and then freely choose (look at) the right chord yourself, or set E-Musikk to only show one chord button on the screen, while an assistant uses a keyboard to select the correct chord to show (eg letter ‘G’ selects the G major chord; ‘A’ selects an A minor chord etc). The musician can then play the selected chord repeatedly by looking at it, or pressing a switch.

Create your own material in E-Musikk

All music in the library can be edited, using the PC keyboard and mouse. You can, for example, change the size and position of buttons, and insert your own images, text or sounds. You can also change the colour of each button, eg to match a colour system such as ‘Figurenotes’.

If you want to create your own songs, it is possible to record the music you want into each individual button - by doing an audio recording, loading your own sound (wav) files, or playing on a connected MIDI keyboard. The E-Music library also contains a large number of images, sounds and MIDI clips that can be used to create new songs.

You can also add text and/or spoken text, so that you can use E-Musikk in subjects other than music, where you can combine text, sound, images and music. For example, you could create a lecture where the student ‘plays’ each button to speak text to describe a country, including sound effects or music.  


A song is divided into a sequence of phrases, shown one after the other in on-screen ’buttons’. When the student looks at the button, its phrase is played. 

How can you try E-Musikk?

E-Musikk runs on a PC or tablet with any version of Windows. This includes most eye-controlled machines, eg. Tobii, Grid Pad or Rolltalk. 

You can download a trial version of E-Musikk. Here is a guide to getting and starting using E-Musikk.

E-Musikk has been developed at the SKUG centre in Tromsø, with support from the Norwegian Directorate of Education (Udir).  In Norway, it is possible to apply to get E-Musikk as an activity aid funded by NAV Hjelpemidelsentralen.

Feel free to contact the SKUG centre for more information  elin.skogdal@tromso.kommune.no

The best way of showing how to play music with eye- and switch- control, is to see videos of pupils playing:

 1. A child plays ‘Head, shoulder, knee and toe’, in practice and with friends from class:
  https://www.youtube.com/watch?v=-u-Sb5Z5s9o&t=10s
 2. Playing a song with a head switch:
  https://www.youtube.com/watch?v=Jj1cyMFxDoc&t=10s
 3. Singing the Norwegian birthday song: https://youtu.be/rn2L0wy90Fw
 4. A four-year-old sings Lille Bolla Bølla: https://youtu.be/yQdrUqvpcCk
 5. A school group playing a piece they made with words, sounds and music about space: https://youtu.be/FFe7n68DjBk
 6. Playing the song ‘Splitter pine’ with eye control: https://www.youtube.com/watch?v=cEZ3wQ8-7EU
 7. A demonstration of composing using two switches: https://youtu.be/g4uyFJpRvhg
 8. Playing the song ‘Johnny at the button factory’ with eye-gaze, at a SKUG concert https://youtu.be/d2eQO4CsOO0

Here also is a presentation (presently with commentary in Norwegian) of how to play with E-Musikk:  https://youtu.be/k9IXZhRyx-Y