Skip to main content

Vilkår for innmelding

Retningslinjer og vilkår for innmelding
Dato 18.03.2024
Sist endret 10.04.2024
Publisert 10.04.2024 på Kulturskolens hjemmeside
Ikrafttredelse 01.05.2024

 

Kapittel 1

§ 1.1 Hjemmel og virkeområde

Kulturskolen i Tromsø kommune drives med hjemmel i Opplæringsloven.

Opplæringslova § 13-6.Musikk- og kulturskoletilbod

«Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet ellers.»

§ 2.1 Formål

Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6 og formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har gjennom internasjonale konvensjoner som FNs barnekonvensjon og Menneskerettighetslovene.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet (Rammeplan for Kulturskolen 2016).

§ 3.1 Eierforhold

Tromsø kommune står som eier av Kulturskolen. Kulturskolen er administrativt underlagt avdeling for oppvekst, utdanning og kultur i Tromsø kommune.

§ 3.2 Organisering

Rektor/enhetsleder har ansvaret for den faglige og administrative ledelsen av kulturskolen.

Kulturskolens avdeling for administrasjon behandler alle innkomne søknader om elevplass og administrerer opptak.

 

Kapittel 2

§ 2.1. Kulturskolens tilbud

Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 26 år. Skolen kan deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass.

Kulturskolens tilbud er presentert på skolens hjemmeside: https://www.kulturskolentromso.no/

For fagene dans, visuell kunst, teater og samtidssirkus organiseres undervisningen hovedsakelig i grupper, mens musikkundervisningen kan være enten individuelle timer eller i grupper.

§ 2.2 Ramme for undervisningsåret

Rammen for undervisningsåret er 36 uker, men en del av fagene har komprimert undervisning og får dermed et kortere undervisningsår. Pedagogiske vurderinger legges til grunn når undervisningen komprimeres.

For musikkfaget er den ukentlige undervisningstiden for individuelle timer satt til 25 minutter. 6 av de 36 undervisningsukene organiseres som samspilluker hvor undervisningstiden endres. Lærere som underviser i musikk, har en undervisningsfri uke pr. semester uten vikar.

Offentlige fridager som den 1. og 17. mai vil føre til en reduksjon i antall undervisningsuker hvis de faller på en dag med planlagt undervisning.

§ 2.3. Søknad om elevplass og oppdatert elevinformasjon

For å søke benyttes Kulturskolens nettside. Skolen bruker SpeedAdmin for håndtering av elevdata. Når du søker om plass, vil du få tildelt et brukernavn og passord for å logge inn.

Det er ditt ansvar å sørge for at all elevinformasjon i SpeedAdmin er korrekt og oppdatert til enhver tid, dette gjelder også for elever på venteliste.

I de fleste fagtilbud vil eleven bli tilbudt plass i inneværende eller påfølgende semester. Unntaket er enkelte fag med stor søkermasse og begrenset kapasitet. I disse tilfellene vil eleven bli stående på venteliste i påvente av ledige plass.

§ 2.4. Tilbud til voksne

Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 26 år. Skolen kan deretter gi tilbud om elevplass til voksne. Kulturskolen har også egne undervisningstilbud til voksne i enkelte fag.

Keramikkverksted for voksne under faget visuell kunst har egne regler og retningslinjer som skal leses på Kulturskolens hjemmeside.

§ 2.5. Elevopptak

Ved å sende inn en søknad til Kulturskolen, inngår du en økonomisk forpliktelse som varer til din utmelding er mottatt eller du takker nei til tilbudet. Se § 2.6. for frister. Dette gjøres gjennom SpeedAdmin, som beskrevet i § 2.8.

Kulturskolen pleier å ta opp nye elever i mai for det kommende høstsemesteret og i desember for vårsemesteret. Dersom det er ledige plasser og det anses som pedagogisk forsvarlig, har skolen mulighet til å ta inn elever gjennom hele året.

Det er viktig å merke seg at elevplassen er personlig og ikke kan overføres til andre.

§ 2.5.1 Opptaksprøver

Enkelte fag/grupper krever opptaksprøver.

§ 2.6. Elever som ikke godtar tilbud om plass – frister

Elever som avslår tilbudet om elevplass ved Kulturskolen, er pålagt å formelt trekke seg via SpeedAdmin.

Utmeldingsfrister er som følger:

For tilbud utstedt fra 1. mai til 31. juli: utmelding må skje innen 15. august.

For tilbud utstedt fra 1. august til 30. april: utmelding må skje innen 14 virkedager etter datoen på tilbudsbrevet.

§ 2.7 Re-registrering

Alle elever som ønsker å beholde sin elevplass og/eller plass på ventelisten for det kommende skoleåret, må gjennomføre en bekreftelse på sin elevplass innen 1. mai. Dette gjøres ved at den som står oppført som betaler utfører re-registreringen i SpeedAdmin.

Det er viktig å merke seg at ved å bekrefte plassen for neste skoleår, påtar du deg en økonomisk forpliktelse. Dette innebærer at en forventes å dekke kostnadene for hele semesteret, med mindre det er gjort en annen avtale.

Dersom elevplassen/ventelisteplassen ikke re-registreres innen fristen, vil du miste denne. Kulturskolen sender ut en påminnelse til e-postadressen som er registrert i SpeedAdmin før fristen 1. mai hvert år.

§ 2.8 Utmelding

Utmelding skjer gjennom SpeedAdmin, og følger disse tidsfristene:

Før 1. mai for å unngå registrering til høstsemesteret.

Før 1. desember for å unngå registrering til vårsemesteret.

Overholdes ikke disse fristene, blir du ansvarlig for å betale semesteravgiften. Det er ikke mulig å få refundert semesteravgiften hvis du melder deg ut midt i et semester, med mindre det kan dokumenteres med legeattest. Ved flytting ut av kommunen gis refusjon. Dette må meldes fra om i god tid.

§ 2.9 Tap av elevplass

Kulturskolen forbeholder seg retten til å avslutte elevplasser under følgende omstendigheter:

  • Manglende betaling av semesteravgift.
  • Eleven uteblir fra undervisningstimer tre ganger på rad uten å gi beskjed.
  • Elevens oppførsel forstyrrer undervisningen eller går på bekostning av et trygt og positivt læringsmiljø.
  • Eleven forbereder seg ikke som forventet gjentatte ganger, eller mangler faglig interesse.

I tilfeller hvor elevplassen avsluttes, vil semesteravgiften for det gjeldende semesteret bli fakturert.

§ 2.10 Fravær og permisjon

Fravær skal meldes til lærer i Speedadmin. Ved vedvarende fravær risikerer eleven å gå glipp av muligheten til å delta i forestillinger eller lignende aktiviteter, spesielt hvis det er faglige grunner som ligger til grunn for dette.

Permisjon innvilges kun ved sykdom. Søknad må dokumenteres med legeerklæring og sendes til Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessveien 33, 9006 Tromsø eller via eDialog https://min.kommune.no/s/seav.

§ 2.11 Fortrinnsrett

Hvis du er under 18 år og har deltatt i undervisning ved Kulturskolen i Tromsø kommune eller en annen kommune i løpet av de siste 24 månedene, har du mulighet til å søke om fortrinnsrett for videre opplæring i samme fag.

Elever som er under 18 år og som er medlem av et korps, har fortrinnsrett når de søker plass for å lære å spille et korpsinstrument.

Bruk SpeedAdmin for å søke om fortrinnsrett.

§ 2.12 Ventelister

Hvis du står på venteliste og vil beholde plassen din må du bekrefte dette gjennom re-registering innen 1. mai hvert år.  

Opptak fra ventelisten skal skje etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som bl.a. beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. For gruppebasert undervisning kan det gjøres pedagogiske vurderinger med hensyn til gruppesammensetning (eksempelvis kjønn og alder).

Søkere må oppfylle kvalifikasjonskravene (se beskrivelse av faget på hjemmesiden), for opptak til de ulike fagene/disiplinene ved kulturskolen. Inntak prioriteres som følger:

  1. Elever med fortrinnsrett.
  2. Aktive elever med andre fag enn sin 1. prioritet.
  3. Aktive elever som har hatt samme fag sammenhengende i ett år og som ønsker å bytte til annet fag.
  4. Søkere som ikke har et tilbud ved Kulturskolen.

Målet vårt er å gjøre kulturskoletilbudet tilgjengelig for flest mulig. Elever som står på venteliste og avslår et tilbud om plass, vil bli fjernet fra den aktuelle ventelisten, med mindre det klart angis at eleven ønsker å forbli på ventelisten.

Av hensyn til kapasitet, er det kun mulig å avslå et tilbud en gang per fag.

§ 2.13 Prøvetimer

En prøvetime kan tilbys etter forespørsel hvis det lar seg gjøre for det spesifikke faget eller gruppen. Prøvetimer tilbys ikke for fag eller grupper ved re-registering.

 

Kapittel 3

§ 3.1 Egenandel

Semesteravgiften fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår.

Du kan finne informasjon om kommunale gebyrer her: http://www.tromso.kommune.no/priser.

Når det gjelder utleie av instrumenter til personer som ikke er elever ved Kulturskolen, vil dette bli fakturert til gjeldende markedspris.

Elever som mottar et tilbud midt i semesteret, vil bli fakturert for de resterende timene av semesteret.

§ 3.2 Krav om betaling

Hvis undervisning må avlyses, vil foresatte eller elever bli informert via SMS til det mobilnummeret som står oppført på elevens profil i SpeedAdmin. Skulle det bli nødvendig å avlyse undervisning mer enn to ganger i løpet av et semester, gis refusjon ved endt semester. Unntak er undervisning som utgår på grunn av streik, lockout, eller force majeure.

Elevavgiften faktureres semestervis, og faktureres midt i høst- og vårsemesteret. For sommertilbud og andre kortvarige kurs vil faktura bli sendt ut etter kursets avslutning.

Fakturaen sendes til den som er angitt som betaler på elevens profil i SpeedAdmin. Manglende betaling kan medføre at eleven mister sin plass ved skolen. Faktureringsrutinene er tilknyttet Tromsø kommunes system for purring og inkasso.

§ 3.3 Instrumentleie

Kulturskolen tilbyr utleie av instrumenter, forutsatt at det er instrumenter ledig. Instrumentene som leies ut skal være i god stand. En signert leiekontrakt er nødvendig for å etablere leieforholdet.

Leietaker har ansvaret for det utleide instrumentet, og eventuelle tap eller skader på instrumentet må dekkes av leietaker, eventuelt gjennom leietakers innboforsikring.

Når instrumentet leveres tilbake, vil det bli inspisert, og leiekontrakten avsluttes med en signatur fra både Kulturskolen og leietaker.

§ 3.4 Personlige eiendeler

Kulturskolen har ikke forsikringsansvar for personlige eiendeler under undervisning eller forestillinger. Dette gjelder elever og foresatte i og utenfor skolens lokaler. Skolen er heller ikke erstatningsansvarlig for tap av eiendeler.

 

Kapittel 4

§ 4.1 Klager

Klager på undervisningstilbud, pris/faktura og ev. andre saker, skal sendes på e-post til kulturskolen@tromso.kommune.no.

Kulturskolens administrasjon vil behandle klagen så snart som mulig og innen 3 uker fra mottatt henvendelse.

§ 4.2 Rutiner for utvikling og oppdatering

Kulturskolen skal ha rutiner for å sikre at vedtektene oppdateres og etterleves jf. Tromsø kommunes etiske standard.

§ 4.3 Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft fra og med den dato de er vedtatt av kulturskolens ledergruppe.

Vedtatt 18.03.2024