Skip to main content

Vilkår for innmelding

Retningslinjer og vilkår for innmelding
Dato 01.05.2021
Sist endret 22.02.2021
Publisert 01.04.2016 på Kulturskolens hjemmeside
Ikrafttredelse 2008
Kunngjort digitalt 01.04.2016 på Kulturskolens hjemmeside


§ 1.1 Formål
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6 og formål og målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har gjennom internasjonale
konvensjoner som FNs barnekonvensjon og Menneskerettighetslovene.

Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og
kunstneriske uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme
respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av
en landsomfattende kulturell infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.

Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning,
formidling og skapende virksomhet (Rammeplan for Kulturskolen 2016)


§ 1.2. Kulturskolens tilbud
Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass.

Kulturskolens tilbud er presentert på skolens hjemmeside:
https://www.kulturskolentromso.no/


§ 1.3 Ramme for undervisningsåret
Rammen for undervisningsåret er 36 uker, men en del av fagene har komprimert undervisning og får dermed et kortere undervisningsår. Pedagogiske vurderinger legges til grunn når undervisningen komprimeres.

Helligdager som 1. og 17. mai vil redusere antall undervisningsuker, dersom de aktuelle dagene faller på en undervisningsdag


§ 2.1. Søknad om elevplass og oppdatert elevinformasjon
Søknad gjøres på SpeedAdmin via Kulturskolens hjemmeside. SpeedAdmin er skolens
system for elevadministrasjon. Ved søknad om elevplass mottar søker eget brukernavn og passord for innlogging.

Brukeren er ansvarlig for å sikre at all elevinformasjon i SpeedAdmin er korrekt ogoppdatert til enhver tid. Dette gjelder også ventelister.


§ 2.2. Tilbud til voksne
Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 25 år.
Skolen kan deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass.
Visuell kunst har tilbud til voksne innenfor keramikk. Tilbudet har egne vilkår som skal leses på Kulturskolens hjemmeside.


§ 3.1. Elevopptak
Kulturskolen anser innkomne søknader som et ønske om elevplass. Ved tilbud om plass vil derfor Kulturskolen kun ha tilbakemelding fra elever som likevel ikke ønsker plass. Slik tilbakemelding skal dokumenteres gjennom SpeedAdmin, jf. § 3.4.

Aksept av elevplass er økonomisk bindende og opphører først når utmelding er mottatt innenfor oppgitt frist og saksbehandlet.

Kulturskolen har som hovedregel faste opptaksdatoer: 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Dersom det er ledige plasser og vurderes som pedagogisk forsvarlig, kan opptak skje gjennom hele året.

Elevplass er personlig for eleven og kan ikke overføres til andre.
Kulturskolens avdeling for administrasjon behandler alle innkomne søknader om elevplass og administrerer opptak.

Paragraf er endret jf. høring 2020


§ 3.1.1 Opptaksprøver
Enkelte fag krever opptaksprøver.
Paragraf er ny jf. høring 2020


§ 3.2. Elever som ikke aksepterer tilbud om plass – frister
Elever som ikke aksepterer tilbud om elevplass ved Kulturskolen må melde fra gjennom SpeedAdmin.

Frister:
Tilbud gitt mellom 1. mai og 30. juni: innen 10. august
Tilbud gitt mellom 1. juli og 30. april: 2 uker fra tilbudbrevets dato.

Paragraf er ny jf. høring 2020


§ 3.3 Videreføring av elevplass mellom skoleår
Alle registrerte elever som ønsker å videreføre sin elevplass og ventelisteplass til påfølgende skoleår må reregistrere denne innen 1. mai hvert år. Re-registrering gjøres i SpeedAdmin.

Elever som ikke re-registrerer seg vil ikke bli videreført som elev påfølgende skoleår.

Kulturskolen sender en påminning om re-registrering før 1. mai hvert år til oppgitte e-post
adresser i SpeedAdmin.

Paragraf er endret jf. høring 2020

§ 3.4 Utmelding
Utmelding skal gjøres gjennom SpeedAdmin og innenfor gitte frister.

1. mai for høstsemesteret.

1. desember for vårsemesteret.

Oversittelse av frist fører til krav om betaling av semesteravgift. Utmelding underveis i semesteret bidrar ikke til refusjon av semesteravgift. Unntak ved dokumentert legeerklæring.

Paragraf er endret jf. høring 2020


§ 3.5 Elever som uteblir fra undervisning
Elever som uteblir fra undervisning uten å gi beskjed, regnes etter 3 ganger som ureglementert fravær og risikerer å bli tatt ut av faget og å miste sin elevplass.
Semesteravgift for det aktuelle semesteret vil bli fakturert.

Fravær skal meldes til lærer på e-post.
Ved lengre fravær kan elever miste muligheten til å delta på forestillinger og lignende.

Paragraf er endret jf. høring 2020


§ 4.1 Permisjon
Permisjon innvilges kun ved langvarig sykdom.
Søknad må sendes til Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessveien 33, 9006 Tromsø
og dokumenteres med legeerklæring.


§ 4.2 Kortere fravær
Kortere fravær kan avtales med lærer som registrerer fraværet som gyldig.
Paragraf er ny jf. høring 2020


§ 4.3 Fortrinnsrett
Tidligere kulturskoleelever og tidligere elever fra andre kulturskoler kan søke fortrinnsrett
på fag som de har vært aktive i løpet av de siste 24 månedene.
Elever under 18 år med korpstilhørighet har fortrinn ved opptak på alle korpsinstrument.
SpeedAdmin har egne felter for søknad om fortrinnsrett.


§ 5.1 Ventelister
Elever som står på ventelisten og ønsker å beholde sin plass må re-registrere denne innen1. mai hvert år.

Opptak fra ventelisten skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som bl.a. beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. For gruppebasert undervisning kan det
gjøres pedagogiske vurderinger med hensyn til gruppesammensetning (eksempelvis kjønn og alder)

Søkere må være kvalifisert (bl.a. aldersmessig for opptak til kulturskolens ulike
fag/disipliner). Det hensyntas kun 1. og 2. prioritet. Prioritet fra og med 3. anses som likestilt.

Prioritet ved inntak:
1. Elever som kommer tilbake fra permisjon.
2. Elever med fortrinnsrett.
3. Aktive elever med andre fag enn sin 1. prioritet.
4. Elever som har hatt samme fag sammenhengende i ett år og som ønsker å
bytte til annet fag.
5. Søkere som ikke har et tilbud ved Kulturskolen. Målsettingen er at flest mulig skal få et kulturskoletilbud.

Alle som har fått tilbud på ventelistefag og takker nei, blir slettet fra den aktuelle ventelisten og må søke på nytt. Dersom ikke annet er særskilt avtalt.

Paragraf er endret jf. høring 2020


§ 6.1. Instrumentleie
Kulturskolen leier ut instrumenter i god stand.

Leietaker er ansvarlig for utleid instrument

Tap av instrument dekkes av leietaker, evt. dennes hjemforsikring.
Skade av instrument dekkes av leietaker.

Det skal foreligge en signert leiekontrakt for utleieforholdet.
Ved innlevering kontrolleres instrumentet og leiekontrakten skal signeres ut av Kulturskolen og leietaker.

Faktureres jf. § 8.1.


§ 7.1. Krav om betaling
Undervisningen organiseres enten i enetimer eller gruppetimer, se § 81.
Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til mobilnummer som er
registrert på elevkortet i SpeedAdmin. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning innenfor samme disiplin ut over to ganger per. semester dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen kontigentreduksjon.

Faktura utstedes i september for høstsemesteret og i februar for vårsemesteret. Betaling for sommertilbud og andre kortere undervisningsforløp gjennomføres via Vipps før oppstart.
Fakturarutinene er tilknyttet kommunes purre- og inkassosystem.

Faktura sendes til den som i søknaden, og på elevkortet i SpeedAdmin, er registrert som foresatt 1.
Ubetalt semesteravgift før nytt skoleår kan føre til tap av elevplass.

§ 8.1 Egenandel per fag
Utleie av instrumenter til andre enn Kulturskolens elever belastes med markedspris.

Semesteravgiften fastsettes av kommunestyret og reguleres i forbindelse med nytt budsjettår. Kommunale avgifter finnes under: http://www.tromso.kommune.no/priser

Ved tilbud om plass etter oppstart av halvt semester gis en reduksjon på 50%.

Paragraf er endret jf. høring 2020


§ 9.1 Klager
Klager på undervisningstilbud, pris/faktura og ev. andre saker, skal sendes til: kulturskolen@tromso.kommune.no.
Kulturskolens administrasjon vil behandle klagen så snart som mulig og innen 3 uker fra mottatt henvendelse.


§ 10.1 Rutiner for utvikling og oppdatering
Kulturskolen skal ha rutiner for å sikre at vilkårene oppdateres og etterleves jf. Tromsø kommunes Etiske retningslinjer, herunder punkt 7. om uavhengighet og «forpliktelse til likebehandling».

Oppdatert 22.02.2021