Skip to main content

Retningslinjer for UtN

pr. 2021-2022

Formål

Unge talenter Nord (UtN) skal være et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte
og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge, og er et tillegg til undervisningen de allerede
mottar. UtN driftes i samarbeid mellom UiT Musikkonservatoriet og Kulturskolen, Tromsø kommune

Gjennom programmet skal elevene forberedes til å kunne ta et reelt valg dersom de ønsker å
studere musikk på høyskole-/universitetsnivå. Elevene skal få individuell undervisning med høyt
kvalifiserte lærere. De skal spille mye kammermusikk, instruert av erfarne profesjonelle
musikere, få mye ensemble-/banderfaring og delta i teoriundervisning som minst gjør dem i
stand til å løse oppgaver til en eventuell opptaksprøve i høyere musikkutdanning. Elevene skal
få ekstra mye konserterfaring og de skal få møte profesjonelle utøvere fra Norge og utlandet i
mesterklasser og prosjekter.

Programmet har to nivåer: UtNtutti og UtN Unge musikere.
UtNtutti er for elever som har et godt nivå på sitt instrument, stor motivasjon og interesse for å
utvikle seg, har stor øvekapasitet og ønsker å bruke mye tid på musikk. Programmet kan fungere
som forberedelse til opptak på UtN Unge musikere.
UtN Unge musikere er for elever som har et svært høyt nivå på sitt instrument, stor motivasjon og interesse
for å utvikle seg, har stor øvekapasitet, ønsker å bruke mye tid på musikk, og som ønsker å
kunne ta et reelt valg om videre musikkstudier.

Opptakskriterier

UtN er for elever fra 12 - 19 år. Aldersgrensen kan i spesielle tilfeller fravikes. For at eleven skal
kunne fortsette i programmet påfølgende skoleår kreves anbefaling fra instrumentallærer,
ensemblelærer og teorilærer.
Spesielt for UtN Unge musikere: Elever tas opp for 2 år av gangen. Etter 2 år må man søke på nytt og
gjennomføre nytt prøvespill.

Søknad og prøvespill

Søknad skal gjøres i samråd med instrumentallærer og være godkjent av lokal kulturskole el.l.,
som underskriver på eget skjema. Søkere blir innkalt til prøvespill og intervju i april, og blir på
bakgrunn av det vurdert for plass på enten UtNtutti eller UtN Unge musikere.
Søknadsfrist er 15. mars.

Undervisningsstruktur

UtN har 7-8 obligatoriske samlingshelger pr skoleår.

UtN Unge Musikere:

 • Spesialisert opplæring i det du brenner mest for, tilrettelagt av konservatoriets lærere
 • To individuelle spilletimer med konservatoriets lærere hver samlingshelg
 • Kammermusikk/band/ensembler med elever og studenter på høyt nivå
 • Mye konserterfaring, mulighet for solistoppdrag med orkester
 • Akkompagnementstimer hver samlingshelg
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
  utøvere
 • Temasamlinger
 • Nivåinndelt teoriundervisning
 • Sosialt samvær

UtNtutti:

 • Kammermusikk og ensembler tilpassa hver elev
 • Mesterklasser, seminarer og prosjekter med nasjonalt og internasjonalt anerkjente
  utøvere
 • Kor, komposisjon og ensembleledelse som støttefag
 • Temasamlinger
 • Akkompagnementstimer hvert semester
 • Konserter hver samlingshelg
 • Nivåinndelt teoriundervisning
 • Sosialt samvær 

Datoer og program for de ulike samlingene legges ut på hjemmesida.


Individuell undervisning
Alle elever på UtN skal enten via kulturskole, musikklinje på videregående skole, privat eller i en
kombinasjon av disse, ha i gjennomsnitt minimum 45 min. soloundervisning pr uke. Ved søknad
til programmet skal eleven avklare dette med sin undervisningsinstitusjon. UtN kan være
behjelpelig med dette hvis ønskelig.

Musikkteoriundervisning
Teoriundervisning i (minst) tre nivåer gis på hver samling. I tillegg gjøres oppgaver på nett
mellom samlingene. Elever på musikklinje kan velge om de ønsker å følge teoriundervisningen.

Samspill/kammermusikk
UtN legger stor vekt på kammermusikk, og det blir lagt opp til ensembler/kammermusikk på
hver samling. I tillegg oppfordres de lokale kulturskolene/MDD-linjene m.m. til å tilrettelegge for
at elevene kan delta ukentlig i ensembler/kammergrupper lokalt.

Deltagelse på konserter
Alle elever skal spille solo og/eller i ensemble/kammergrupper på interne og eksterne konserter hvert semester.

Mesterklasser/prosjekter
Det vil bli arrangert mesterklasser eller seminarer i løpet av året for de aller fleste instrumentene. UtN har blant
annet flere samarbeidsprosjekter med Dextra Musicae/DNB Sparebankstiftelsen hvert år.

Klaverakkompagnement
Alle UtN-elever skal spille med akkompagnatør jevnlig. De lokale kulturskolene/MDD-linjene
oppfordres til å tilrettelegge for dette. I tillegg vil UtN tilby akkompagnement i forkant av
konsertene. UtN Unge musikere-elever har akkompagnementstimer på hver samling.

Ungdommens musikkmesterskap – UMM
UtN samarbeider med UMM og tilrettelegger for deltakelse.


Elevprofil

UtN er et supplement til annen instrumentalopplæring. Avhengig av hva slags opplæringsinstitusjon du er tilknytta ser programmet slik ut for deg:

 • Elev i kulturskolen/privat opplæring: Du får ukentlig spilletime, jevnlig
  akkompagnement og evt. kammermusikk hos din lokale kulturskole. I samlingshelgene
  følger du fullstendig program i UtNtutti eller UtN Unge musikere.
 • Elev på MDD-linje (musikk): Du får ukentlig spilletime, jevnlig akkompagnement og ev.
  kammermusikk i din skolehverdag. I samlingshelgene følger du fullstendig program i
  UtNtutti eller UtN Unge musikere, men du kan velge om du vil følge teoriundervisningen eller ikke.
 • Elev på talentlinja på MDD-linja (musikk) på Kongsbakken og UtN Unge musikere: Du får ukentlige spilletimer,
  jevnlig akkompagnement og kammermusikk i din skolehverdag, i samarbeid med
  Musikkonservatoriet, og følger de øvrige UtN Unge musikere-fagene i helgene. Du kan velge om du vil
  følge teoriundervisningen eller ikke. (OBS: Har du flere hovedinstrument kan du søke om plass på
  UtN på det instrumentet du ikke har som hovedinstrument på talentlinja.)
Pris

Undervisning: Helgesamlingene til Unge talenter Nord er gratis.
Instrumentalundervisning/kammermusikk i kulturskolen følger vanlige betalingssatser.

Reise- og oppholdsutgifter:
UtN-elever får dekket reise- og oppholdsutgifter med overnatting på Kulturskolen, med unntak av en egenandel på kr. 500 per samling. Billigst mulig reise er en forutsetning. 

Krav til eleven
 • Alltid være forberedt til prøver og konserter
 • Medvirke på solokonserter hvert semester
 • Medvirke på alle ensemblekonserter arrangert for sin gruppe
 • Møte presis til prøver og konserter, dvs. være spilleklar når prøven begynner
 • Holde seg oppdatert om prøver, konserter, prosjekter m.m. til enhver tid
 • Ha orden i noter – hver elev er ansvarlig for sine stemmer
 • Sette av mye tid til daglig øving og alltid være forberedt til ensembler m.m.
Fraværsreglement

Alle undervisningstimer, prosjekter, seminarer, prøver og konserter er obligatoriske. Det
innvilges permisjon kun unntaksvis etter faste kriterier. Det kan innvilges permisjon ved:

 • obligatoriske skolearrangement
 • konfirmasjonsundervisning
 • sykdom
 • helt spesielle tilfeller

Legg spesielt merke til at det ikke innvilges permisjon til andre fritidsaktiviteter, ferie e.l.
Ureglementert fravær mer enn 2 helger fører til at eleven mister plassen. Alt fravær må søkes
skriftlig så tidlig som mulig, senest 3 uker før permisjonen, til koordinator.

Evaluering

Det stilles høye krav til elevens deltakelse og forberedelser. Alle elever blir løpende evaluert
med tanke på utvikling, øving og innsats gjennom skoleåret. For å få beholde plassen i UtN må
både sololærer, kammermusikklærer og teorilærere anbefale at eleven skal få fortsette
påfølgende skoleår. Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger
kriteriene, kan miste plassen sin i UtN.