Skip to main content

Kriterier for elever i UtN

Unge talenter Nord (UtN) skal være et regionalt talentutviklingsprogram for spesielt interesserte og talentfulle unge elever i musikk fra Nord-Norge, og er et tillegg til undervisningen de allerede mottar. UtN er fra høsten 2019 en felles videreføring av UiT Musikkonservatoriet sitt program Unge Musikere og Fordypningsprogrammet til Kulturskolen, Tromsø kommune, og driftes i samarbeid mellom institusjonene.

Gjennom programmet skal elevene forberedes til å kunne ta et reelt valg dersom de ønsker å studere musikk på høyskole-/universitetsnivå. Elevene skal få individuell undervisning med høyt kvalifiserte lærere. De skal spille mye kammermusikk, instruert av erfarne profesjonelle musikere, få mye ensemble-/banderfaring og delta i teoriundervisning som minst gjør dem i stand til å løse oppgaver til en eventuell opptaksprøve i høyere musikkutdanning. Elevene skal få ekstra mye konserterfaring og de skal få møte profesjonelle utøvere fra Norge og utlandet i mesterklasser og prosjekter.

Programmet har to nivåer: UtN tutti og UtN Unge musikere.

UtN tutti er for elever som har et godt nivå på sitt instrument, stor motivasjon og interesse for å utvikle seg, har stor øvekapasitet og ønsker å bruke mye tid på musikk. Programmet kan fungere som forberedelse til opptak på UtN Unge musikere.

UtN Unge musikere er for elever som har et svært høyt nivå på sitt instrument, stor motivasjon og interesse for å utvikle seg, har stor øvekapasitet, ønsker å bruke mye tid på musikk, og som ønsker å kunne ta et reelt valg om videre musikkstudier.

Krav til eleven

 • Alltid være forberedt til prøver og konserter
 • Medvirke på solokonserter hvert semester
 • Medvirke på alle ensemblekonserter arrangert for sin gruppe
 • Møte presis til prøver og konserter, dvs. være spilleklar når prøven begynner
 • Holde seg oppdatert om prøver, konserter, prosjekter m.m. til enhver tid
 • Ha orden i noter – hver elev er ansvarlig for sine stemmer
 • Sette av mye tid til daglig øving og alltid være forberedt til ensembler m.m.

Fraværsreglement

Alle undervisningstimer, prosjekter, seminarer, prøver og konserter er obligatoriske. Det innvilges permisjon kun unntaksvis etter faste kriterier. Det kan innvilges permisjon ved:

 • obligatoriske skolearrangement
 • konfirmasjonsundervisning
 • sykdom
 • helt spesielle tilfeller

Legg spesielt merke til at det ikke innvilges permisjon til andre fritidsaktiviteter, ferie e.l. Ureglementert fravær mer enn 2 helger fører til at eleven mister plassen. Alt fravær må søkes skriftlig så tidlig som mulig, senest 3 uker før permisjonen, til koordinator.

Evaluering

Det stilles høye krav til elevens deltakelse og forberedelser. Alle elever blir løpende evaluert med tanke på utvikling, øving og innsats gjennom skoleåret. For å få beholde plassen i UtN må både sololærer, kammermusikklærer og teorilærere anbefale at eleven skal få fortsette påfølgende skoleår. Elever som har ureglementert fravær eller på annen måte ikke følger kriteriene, kan miste plassen sin i UtN.

Søknad og prøvespill

UtN er for elever fra 12 - 19 år. Aldersgrensen kan i spesielle tilfeller fravikes. For at eleven skal kunne fortsette i programmet påfølgende skoleår kreves anbefaling fra instrumentallærer, ensemblelærer og teorilærer.

Spesielt for UtN Unge musikere: Elever tas opp for 2 år av gangen. Etter 2 år må man søke på nytt og gjennomføre nytt prøvespill.

Søknad skal gjøres i samråd med instrumentallærer og være godkjent av lokal kulturskole el.l., som underskriver på eget skjema. Søkere blir innkalt til prøvespill og intervju i april, og blir på bakgrunn av det vurdert for plass på enten UtN tutti eller UtN Unge musikere.

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.