Skip to the content
Menu

Prosjekt E-Musicing

 

Prosjekt E-Musicing                                                                                     (Scroll down for english version)

Prosjektet E-Musicing er finansiert av Stiftelsen Sophies Minde og Kulturskolen i Tromsø, og det er gjennomført av Einar Berg-Olsen og Elin Skogdal, SKUG-senteret, Kulturskolen i Tromsø og Dr Tim Anderson, Inclusive Music, York, UK. Arbeidet ble påbegynt i februar 2016, og avsluttet i mars 2017. Her finner du en guide for å komme igang med E-Musicing.

 

E-Musicing er en musikkprogramvare for PC, som kan fungere som et bryterstyrt musikkinstrument og sangbok. Den er laget slik at den skal være enkel å bruke selv om man ikke har mye erfaring med teknologi eller musikk, og skal kunne brukes av alle som kan eller kan lære å bruke en bryter. Dette gjør det mulig for mennesker med fysiske funksjonsnedsettelser som gjør at de ikke kan spille standard instrumenter, å delta i musikkopplæring og musikalsk samspill.
Et utvalg sanger fra ulike genre, og for ulike aldersgrupper, er inkludert i E-Musicing, og flere sanger kan lastes ned fra et nettbibliotek som snart er klart. Tekster eller noter med akkorder, kan åpnes for hver sang, noe som skal legge til rette for samspill med andre elever i gruppen eller klassen. Hver sang har flere spor, eller stemmer, med musikk som enten bruker instrumentlyder fra en synthesiser på datamaskinen eller er lydsamplinger, for eksempel dyrelyder eller lydeffekter som bølger eller kanonskudd som fungerer som morsomme lydeffekter. Lydsamplinger kan også være opptak av sangfraser, som i en sang kan gjøre det mulig for elever som ikke har talestemme å delta i sangaktiviteter.


E-Musicing kan spilles og styres med mus, tastatur, brytere og MIDI-instrumenter som for eksempel keyboard eller elektroniske trommer. Brytere kommer i mange varianter og kan festes slik at man for eksempel kan spille med en fot eller hodet. At man kan spille på mange måter, gjør E-Musicing til et instrument og en sangbok som er fleksibelt, og mulig å bruke for de aller fleste med fysiske funksjonsnedsettelser. 

 

Testing og utprøving av E-Musicing er gjort i samarbeid med kollegaer og elever med funksjonsnedsettelser. Testing og tilbakemeldinger fra brukere har vært en viktig del av utviklingsarbeidet som har ført til justeringer, endringer og forbedringer.

 

Project E-Musicing English version

The E-Musicing project is funded by the Sophies Minde Foundation and the Culture School in Tromsø. It has been executed by Einar Berg-Olsen and Elin Skogdal (the SKUG Center, Tromsø Culture School), with Dr Tim Anderson (Inclusive Music, York, UK). Work began in February 2016, and ended in March 2017.

 

E-Musicing is music software for PC, which can act as a switch-controlled musical instrument and songbook. It's designed to be easy to use even without much experience of technology or music, and can be played by anyone who can use, or learn to use, a switch. This allows people with physical disabilities who can't play standard instruments to participate in music training and musical interaction.

A variety of songs of different genres, and for different age groups, are included in E-Musicing, and further songs can also be downloaded from an online library soon to come Within E-Musicing, information notes and songsheets with chords or lyrics can be opened for each song, to enable the player to interact with other students in the group or class. 

Each song has multiple tracks, or parts, with music that either uses instrument sounds from a built in synthesiser, or audio recordings (for example of animals, waves or gun shots) that work as fun sound effects. Audio recordings can also be of sung phrases, which can enable students who do not have speech to participate in, or even lead, song activities.

E-Musicing can be played and controlled using mouse, keyboard, switches or MIDI instruments such as keyboard or electronic drums. Switches come in many varieties and can be attached so that you can play with a foot or head for example. This all means that you can play in many ways, and enables E-Musicing to act as an instrument and a songbook that's flexible and possible to use for most people with physical impairments.

 

A student tries out E-Musicing at a school in Oslo

 

 

Development and testing of E-Musicing has been done in collaboration with colleagues and students with disabilities. Testing and feedback from users have been an important part of the development work that has led to continual adjustments, changes and improvements.