Skip to the content

Vilkår for innmelding

Vilkår for innmelding ved Kulturskolen, Tromsø kommune.

Skolen tar forbehold om økonomi og lærerressurser.


Dato 01.04.2016
Sist endret 01.01.2019
Publisert 01.04.2016 på Kulturskolens hjemmeside.
Ikrafttredelse 2008
Kunngjort 01.04.2016 på Kulturskolen informerer/hjemmesiden


§ 1.1 Formål
Kulturskolens samfunnsoppdrag er forankret i Opplæringslovens paragraf § 13-6 og formål og
målsettinger kan bidra til å ivareta forpliktelser Norge har gjennom internasjonale konvensjoner som
FNs barnekonvensjon og Menneskerettighetslovene.
Kulturskolen skal gi opplæring av høy faglig og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge som
ønsker det. Formålet med opplæringa er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske
uttrykk. Kulturskolen er en sentral del av den sammenhengende utdanningslinjen som kan kvalifisere
elever med særlig interesse og motivasjon til opptak i høyere kunstfaglig utdanning. Opplæringa skal
bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevisstgjøre egen
identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.
Kulturskolen skal også være et lokalt ressurssenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og
kulturlivet i den enkelte kommune. Regionalt kan interkommunale samarbeidsmodeller sikre økt
mangfold og høy kvalitet i tilbudene. Nasjonalt er den en del av en landsomfattende kulturell
infrastruktur som bidrar til å løfte fram kunst og kultur som bærende elementer i samfunnsutviklingen.
Det norske samfunnet består av mange ulike befolkningsgrupper og det er stor variasjon av
kulturelle uttrykk. Økende geografisk mobilitet og internasjonalisering bidrar til at samfunnet er langt
mer komplekst enn tidligere. Kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt
tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet
(Rammeplan for kulturskolen 2016)


§ 1.2. Kulturskolens tilbud
Kulturskolens tilbud er presentert på våre hjemmesider: https://www.kulturskolentromso.no/


§ 1.3 Undervisningsplan for kjerneprogram
Undervisningsåret har 36 uker, men en del av fagene har komprimert undervisning og får dermed et
kortere undervisningsår. Pedagogiske vurderinger legges til grunn når undervisningen komprimeres.
De enkelte fagene har spesifikke årsplaner og underviser følgende antall ganger i året:
Dans 36 ganger
Teater 36 ganger
Musikk 34 ganger
Kulturmiks 33 ganger
Visuell kunst 24 ganger
Bredde – og fordypningsprogram presenteres under de ulike fagområdene.


§ 1.4. Prøvedag på fagtilbud
Kulturskolen har åpen dag i februar hvert år for de som ønsker å prøve skolens fagtilbud.


§ 2.1. Søknad om elevplass og oppdatert elevinformasjon
Søknad gjøres på SpeedAdmin via Kulturskolens hjemmeside. SpeedAdmin er skolens system for
elevadministrasjon. Ved søknad om elevplass mottar søker eget brukernavn og passord for innlogging.
Skolens web-side har et eget valg for «Elev logg inn»: https://kulturskolentromso.no/Forside
Brukeren er ansvarlig for å sikre at all elevinformasjon i SpeedAdmin er korrekt og oppdatert til
enhver tid. Dette gjelder også ventelister.


§ 2.2. Tilbud til voksne
Kulturskolen har til hensikt å gi opplæring til alle interesserte barn og unge under 25 år. Skolen kan
deretter gi interesserte voksne tilbud om elevplass.
Visuell kunst har tilbud til voksne innenfor keramikk. Tilbudet har egne vilkår som kan leses
under Visuell kunst på Kulturskolens hjemmeside: https://kulturskolentromso.no/Visuellkunst/Keramikkverksted-for-voksne


§ 3.1. Elevopptak
Kulturskolen anser innkomne søknader som et ønske om elevplass. Ved tilbud om plass vil derfor
Kulturskolen kun ha tilbakemelding fra elever som likevel ikke ønsker plass. Slik tilbakemelding skal
dokumenteres gjennom SpeedAdmin, jf. § 3.4.
Aksept av elevplass er økonomisk bindende og opphører først når utmelding er mottatt innenfor
oppgitt frist og saksbehandlet.
Kulturskolen har som hovedregel faste opptaksdatoer: 1. mai for høstsemesteret og 1. desember for
vårsemesteret. Dersom det er ledige plasser og vurderes som pedagogisk forsvarlig, kan opptak skje
gjennom hele året.


§ 3.2. Elever som ikke aksepterer tilbud om plass – frister
Elever som ikke aksepterer tilbud om elevplass ved Kulturskolen må melde fra gjennom
SpeedAdmin. Frister for utmelding er:
Tilbud gitt mellom 1. mai og 31. juni: innen 1. august
Tilbud gitt mellom 1. juli og 30. april: 1 uke


§ 3.3 Videreføring av elevplass mellom skoleår
Alle eksisterende elever som ønsker å videreføre sin elevplass og ventelisteplass til påfølgende
skoleår må re-registrere denne innen 1. mai hvert år. Re-registrering gjøres i SpeedAdmin.
Elever som ikke re-registrerer seg vil ikke bli videreført som elev påfølgende skoleår.
Kulturskolen sender en påminning om re-registrering før 1. mai hvert år til oppgitte e-post adresser i
SpeedAdmin.


§ 3.4 Utmelding
Elever som melder seg ut må gjøre dette gjennom SpeedAdmin og innenfor gitte frister.
1. mai for høstsemesteret.
1. desember for vårsemesteret.
Oversittelse av frist fører til krav om betaling av semesteravgift. Utmelding underveis i
semesteret bidrar ikke til refusjon av semesteravgift.


§ 3.5 Elever som ikke møter til undervisning
Elever som ikke møter til semesteroppstart og timer vil etter fravær i 3 sammenhengende
undervisningsuker bli tatt ut av faget og miste sin plass. Semesteravgift for det aktuelle semesteret vil
bli fakturert.


§ 4.1 Permisjon
Permisjon innvilges kun ved langvarig sykdom som strekker seg over 1 semester. Søknad må
sendes til Kulturskolen, Tromsø kommune, Krognessveien 33, 9006 Tromsø og dokumenteres med
legeerklæring.
Elever som skal være borte midlertidig og innenfor 24 månedene, må melde seg ut av faget innenfor
fastsatte frister jf. § 5.1 og søke fortrinn gjennom ny søknad.


§ 4.2 Fortrinnsrett
Tidligere kulturskoleelever og tidligere elever fra andre kulturskoler kan søke fortrinnsrett på fag
som de har vært aktive på de siste 24 månedene.
Elever under 18 år med korpstilhørighet har fortrinn ved opptak på alle korpsinstrument.
SpeedAdmin har egne felter for søknad om fortrinnsrett.


§ 6.1 Ventelister
Elever som står på ventelisten og ønsker å beholde sin plass må re-registrere denne innen 1. mai
hvert år.
Elever som er tatt inn på en avdeling/fag/disiplin, beholder sin ventelisteplass på andre
avdelinger/fag/disipliner i inntil 365 dager.
Opptak fra ventelisten skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som bl.a.
beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. For gruppebasert undervisning kan det gjøres pedagogiske
vurderinger med hensyn til gruppesammensetning (eksempelvis kjønn og alder)
Søkere må være kvalifisert (bl.a. aldersmessig for opptak til kulturskolens ulike fag/disipliner). Det
hensyntas kun 1. og 2. prioritet. Prioritet fra og med 3. anses som likestilt.
Prioritet ved inntak:
1. Elever som kommer tilbake fra permisjon.
2. Elever med fortrinnsrett.
3. Elever som har hatt samme fag sammenhengende i ett år og som ønsker å bytte til
annet fag.
4. Søkere som ikke har et tilbud ved Kulturskolen.
Alle som har fått tilbud på ventelistefag og takker nei, blir slettet fra den aktuelle ventelisten og må
søke på nytt.


§ 7.1. Instrumentleie
Kulturskolen leier ut instrumenter i god stand.
Leietaker er ansvarlig for utleid instrument
Tap av instrument dekkes av leietaker, evt. dennes hjemforsikring.
Skade av instrument dekkes av leietaker.
Det skal foreligge en signert leiekontrakt for utleieforholdet.
Ved innlevering, kontrolleres instrumentet og leiekontrakten skal signeres ut av Kulturskolen og
leietaker.
Faktureres jf. § 8.1.


§ 8.1. Betaling
Enkeltundervisning og gruppeundervisning anses som likeverdige tilbud og blir derfor fakturert
med like avgifter.
Ved avlysning av undervisning varsles foresatte/elev via SMS til mobilnummer som er registrert på
elevkortet i SpeedAdmin. Det gis kontingentreduksjon ved tap av undervisning innenfor samme
disiplin ut over to ganger per. semester dersom dette skyldes mangel på vikar. Manglende undervisning
som følge av streik, lockout eller force majeure utløser ingen kontigentreduksjon.
Faktura utstedes i september for høstsemesteret og i februar for vårsemesteret. Faktura for
sommertilbud utstedes i juni. Fakturarutinene er tilknyttet kommunes purre- og inkassosystem.
Faktura sendes til den som i søknaden, og på elevkortet i SpeedAdmin, er registrert som foresatt 1.
Ubetalt semesteravgift før nytt skoleår kan føre til tap av elevplass, dersom det ikke er opprettet
betalingsavtale med kommunens inkassoavdeling.


§ 9.1 Priser 2019 - per fag
Her er en link til prisene


§ 10.1 Klager
Klager på undervisningstilbud, pris/faktura og ev. andre saker, skal sendes til:
kulturskolen@tromso.kommune.no.
Kulturskolens administrasjon vil behandle klagen så snart som mulig og innen 3 uker fra mottatt
henvendelse.


§ 11.1 Rutiner for utvikling og oppdatering
Kulturskolen skal ha rutiner for å sikre at vilkårene oppdateres og etterleves jf. Tromsø kommunes
Etiske retningslinjer, herunder punkt 7. om uavhengighet og «forpliktelse til likebehandling».
Oppdatert 01.01.2019