Skip to main content

Brukerrådet ved Kulturskolen, Tromsø kommune


1.    MÅLSETTING
Brukerråd ved Kulturskolen i Tromsø skal være et rådgivende organ for rektor/enhetsleder ved skolen. Brukerrådet skal:

-    Behandle og gi råd i saker som vedrører kvalitet og innhold i kulturskoletilbudet. Brukerrådets innspill og råd tillegges stor vekt.
-    Bidra til en god dialog og et godt samarbeid mellom brukere, skole, kommune og samfunn.
-    Sikre brukerne innflytelse og medvirkning slik at ønsker og behov knyttet til kvalitet og innhold i tilbudet blir ivaretatt på en god måte.
-    Få tilgang til god informasjon om driftet og gjennom dette få økt forståelse og kunnskap om virksomheten.
-    Kunne påvirke ulike prosjekter knyttet til skolen.
-    Delta i årlige dialogmøter med kommunens politikere.

2.    SAMMENSETNING
Brukerrådet velges av årsmøtet i foreldrerådet for 2 år av gangen. Brukerrådet skal bestå av 6 medlemmer: 

Rektor/enhetsleder ved skolen, 
1 representant for de ansatte,
2 foreldre representanter, 
2 elev representanter. 

Brukerrepresentantene skal ha direkte tilknytning til skolen, enten som bruker, pårørende, foresatt eller verge. 

Brukerrådet konstituerer seg og velger leder selv. Rektor/enhetsleder er brukerrådets sekretær med ansvar for møteinnkalling, i henhold til brukerrådets plan fastsatt i konstituerende møte, samt referat. Rådets leder kan be om at et innkalles til ekstraordinære møter. Brukerrådet kan etter behov invitere politikere og andre til sine møter.

3.    SAKER OG OPPGAVER 
Brukerrådet skal gi innspill til saker som berører brukerne, være høringsinstans i aktuelle saker og rådføres når det gjelder

-    utvikling av tjenestetilbudet
-    utarbeidelse og oppfølging av brukerundersøkelser og skolens planer, herunder virksomhetsplan og andre relevante plandokumenter.

Brukerrådet skal være rådgivende organ for rektor/enhetsleder ved skolen, men har ingen styringsrett/besluttende myndighet. Denne er plassert hos rektor/enhetsleder. Saksliste settes opp i samarbeid mellom rektor/enhetsleder og brukerrådets leder. Rektor/enhetsleder og brukerrådets leder har et gjensidig ansvar for at sakene er godt forberedt. Referat godkjennes av møtedeltakerne og gjøres kjent. Alle rådgivende vedtak skal føres i protokoll og referat.  Brukerrådenes arbeidsform for øvrig bør tilpasses etter behov.

4.    MØTEHYPPIGHET
Det skal minimum avholdes 4 møter i året, inkl. årlig møte med kommunens politikere. Kulturskolens årshjul er styrende for planlegging av tidspunkt for møter/råd og innspill. Skolens budsjett og årsregnskap fremlegges for brukerrådet ved årets begynnelse. Kopi av referater sendes Brukerrådets medlemmer.

5.    VARIGHET
Brukerrådets mandat kan ikke endres første 12 måneder fra undertegnet dato. Mandatet er videre gjeldende til endringer foreslås og vedtas. Eventuelle ønsker om endringer må meldes skriftlig.      

Send en epost til brukerrådet her